Homepage   Map   Contact  

  Hôm nay, 16 / 7 / 2018

Trang chủ | Liên hệ | Liên kết | English  

 
GIỚI THIỆU VNCA
HỘI VIÊN
TIN TỨC-THÔNG TIN MỚI
THỊ TRƯỜNG XI MĂNG VN
BẢN TIN NỘI BỘ
VĂN BẢN MỚI
AFCM
Lượt truy cập: 2051398

ĐIỀU LỆ

ĐIỀU LỆ LIÊN ĐOÀN CÁC NHÀ SẢN XUẤT XI MĂNG ASEAN

ĐIỀU 1: TÊN GỌI VÀ MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

1.     Tổ chức này được đặt tên là: “ Liên đoàn các nhà sản xuất xi măng ASEAN và được viết tắt là AFCM.

2.     Mục tiêu hoạt động của AFCM bao gồm:

a.      Thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhà sản xuất xi măng thuộc các quốc gia Đông nam Á, phù hợp với mục tiêu hoạt động của Phòng thương mại và công nghiệp ASEAN (ASEAN-CCI)

b.     Đề xuất, khuyến khích và phối hợp việc chuẩn bị và thực hiện kế hoạch, chương trình và dự án nhằm tăng tốc và đồng bộ hoá quá trình phát triển của ngành công nghiệp xi măng trong khu vực.

c.     Thúc đấy quan hệ hợp tác giữa các cộng đồng doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc các quốc gia thành viên ASEAN với các tổ chức khu vực và quốc tế khác có cùng mục tiêu.

d.     Đóng vai trò là kênh liên lạc trong việc hình thành và phổ biến những thông tin chung có liên quan, đồng thời cung cấp các phương tiện cho việc tư vấn và trao đổi quan điểm giữa các thành viên.

e.      Đóng vai trò là Hội viên của ASEAN-CCI và là tổ chức duy nhất thực hiện giải quyết các vấn đề hợp tác trong ngành xi măng khu vực ASEAN.

f.       Đề xuất sự chuẩn bị và thực hiện các kế hoạch, chương trình dự án nhằm thúc đẩy và phát triển hợp tác thương mại trong khu vực ASEAN và giữa ASEAN với các khu vực khác.

g.     Nghiên cứu đưa ra những sáng kiến về khuyến khích đầu tư, thuế quan, các rào cản phi thuế quan, và các biện pháp bảo hộ đối với các dự án xi măng và các sản phẩm xi măng.

ĐIỀU II. THÀNH VIÊN CỦA AFCM

1.     Thành viên của AFFCM bao gồm các Hiệp hội Xi măng và/hoặc các nhà cung cấp xi măng rời đã được phòng thương mại và công nghiệp hoặc cơ quan tương đương của nước sở tại chứng nhận thuộc nước ASEAN. Trong trường hợp chỉ có duy nhất một nhà sản xuất  xi măng hoặc nhà cung cấp xi măng rời tại một nước mới gia nhập ASEAN, nhà sản xuất  hoặc cung cấp xi măng đó có thể được chấp nhận là thành viên của AFCM cho đến khi một Hiệp hội Xi măng được thành lập tại nước đó. Tuy nhiên, nhà sản xuất  hoặc cung cấp xi măng duy nhất đó phải có chứng nhận bởi phòng thương mại và công nghiệp hoặc cơ quan tương đương của nước sở tại.

2.     Khi có bầu cử, mỗi thành viên chỉ được đại diện cho một phiếu bầu.

3.     Các Hội viên đều có quyền và các đặc quyền gắn với tư cách Hội viên và phải tuân theo các nghĩa vụ và trách nhiệm đi cùng.

4.     Các thành viên phải tham gia các cuộc họp và chấp nhận các vị trí do Hội đồng liên quan hay Đại hội giao cho và đệ trình các thông tin theo yêu cầu của Hội đồng liên đoàn hay đại hội.

5.     Tư cách thành viên có thể bị Hội đồng huỷ bỏ nếu 1 thành viên không tuân thủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được quy định tại điều II, khoản 4.

ĐIÈU III. HỘI ĐỒNG LIÊN ĐOÀN:

1.     Hội đồng liên đoàn có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của AFCM.

2.     Thành viên Hội đồng:

Thành viên của Hội đông bao gồm:

a.     Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng thư ký, phó tổng thư ký và trưởng đoàn đại  biểu của mỗi Hội viên.

b.    Các điều phối viên của các uỷ ban thường trực do Hội đồng chỉ đinh theo khoản 6(d) của Điều 3.

3.     Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng thư ký, phó tổng thư ký không được xem là đại diện của các Hội viên và phải là những người mang quốc tịch ASEAN.

4.     Sự đề cứ Chủ tịch, Phó chủ tịch và việc bổ nhiệm Tổng thư ký, phó tổng thư ký.

a.     Thành viên của Hội đồng được Hội đồng bổ nhiệm chức Chủ tịch và Phó chủ tịch tốt nhất là người của nước sẽ giữ chức chủ tịch trong nhiệm kỳ tiếp theo.

b.    Chức Chủ tịch và Phó chủ tịch được luân phiên giữa các nước Hội viên theo thứ tự bảng chữ cái.

c.     Tổng thư ký và phó tổng thư ký do Chủ tịch bổ nhiệm và có nhiệm kỳ 2 năm.

d.    Về việc đề cử  Chủ tịch, Phó chủ tịch và việc bổ nhiệm Tổng thư ký, phó tổng thư ký phải được thông qua tại đại hội kế tiếp.

5.     Họp hội đồng:

a.     Hội đồng họp ít nhất một lần trong một năm và có thể họp nhiều lần trong một năm nếu cần thiết. Trước các kỳ đại hội, Hội đồng cần nhóm họp ít nhất là một lần.

b.    Trong điều kiện thông thường, Tổng thư ký phải gửi giấy mời họp trước ít nhất là 30 ngày. Giấy mời phải được kèm theo chương trình nghị sự của cuộc họp.

c.     Biểu quyết sẽ có hiệu lực nếu có ít nhất 2/3 số đại biểu tham gia cuộc họp.’

d.    Các quyết định của Hội đồng  phải được đa số các Hội viên thông qua tại cuộc họp. 

e.     Mỗi đại biểu của Hội đồng có quyền phát biểu tại cuộc họp theo sự cho phép của trưởng đoàn đại biểu.

f.      Mỗi đoàn đại biểu chỉ có  một phiếu bầu và được thực hiện thông qua trưởng đoàn đại biểu.

6.     Quyền hạn của Hội đồng:

a.     Đưa ra các ưu tiên và chính sách phù hợp với mục tiêu của AFCM.

b.    Nghiên cứu, đưa ra và thông qua các kế hoạch, chương trình, dự án và các hoạt động liên quan nhằm thúc đẩy sự tham gia của AFCM trong các nỗ lực hợp tác kinh tế trong khu vực ASEAN.

c.     Tiếp nhận và xem xét các gợi ý, đề nghị, vấn đề và hoạt động từ các Hội viên.

d.    Thành lập các Uỷ ban và Tiểu ban chuyên trách theo chỉ dẫn của Hội đồng và bổ nhiệm các lãnh đạo và thành viên của các Uỷ ban và tiểu ban chuyên trách.

e.     Hợp tác và duy trì quan hệ với các tổ chức quốc gia, khu vực và quốc tế có liên quan đến sản xuất và buôn bán xi măng và tích cực tham gia vào các tổ chức đó.

f.      Tiếp nhận, phản đối, điều chỉnh hay đình chỉ tư cách thành viên.

g.     Đệ trình các vấn đề đòi hỏi có sự xem xét và thông qua cảu Đại hội. Trong trường hợp cần đưa ra những quyết định khẩn cấp về những vấn đề chưa được xem xét trước đó. Hội đồng có thể đạt được sự đồng ý của các hội viên thông qua trưng cầu ý kiến.

h.     Thông qua các quy tắc chỉ đạo cảu mỗi cuộc họp Hội đồng và Đại hội phù hợp với Điều lệ của AFCM.

i.       Giải quyết các thắc mắc liên quan đến Điều lệ.

j.       Ấn định ngày giờ và địa điểm của các cuộc họp Hội đồng.

ĐIỀU IV. ĐẠI HỘI

1.     Đại hội là cơ quan lập pháp của AFCM. Đại hội có quyền phê chuẩn và thông qua các quyết định do Hội đồng và chấp thuận các sáng kiến do Hội đồng đệ trình.

2.     Đại hội được tổ chức ít nhất 2 năm một lần và ngày tổ chức Đại hội do Hội đồng quyết định dựa trên ý kiến của nước chủ nhà và địa điểm do Đại Hội trước đó quyết định. Trong điều kiện bình thường, giấy mơi họp đại hội do tổng thư ký gửi trước ít nhất là 45 ngày. Giấy mời phải được kèm theo chương trình nghị sự của Đại hội.

3.     Đại hội phải do Chủ tịch đương nhiệm chủ trì.

4.     Mỗi Hội viên phải cử đại diện hoặc các đại diện đến dự đại hội

5.     Mỗi đại biểu tham dự đại hội có quyền phát biểu theo sự cho phép của trưởng đoàn đại biểu.

6.     Mỗi đoàn đại biểu chỉ có duy nhất một phiếu bầu được thực hiện thông qua trưởng đoàn đại biểu.

7.     Biểu quyết của đại hội có hiệu lực khi có ít nhất 2/3 số Hội viên có mặt tại đại hội.

8.     Chương trình nghị sự của đại hội do Tổng thư ký chuẩn bị với sự góp ý của Chủ tịch và phải bao gồm các vấn đề cần được Đại hội thông qua, bao gồm: việc bổ nhiệm, chỉ định, các báo cáo tài chính và những vấn đề liên quan đến chương trình hoạt động của Hội đồng.

9.     Đại hội thông qua sự chỉ định chức Chủ tịch và Phó chủ tịch và sự bổ nhiệm chức Tổng thư ký và phó Tổng thư ký.

10.Đại hội có nhiệm vụ xem xét lại các hoạt động của Hội đồng và văn phòng đưa ra những ý kiến góp ý nếu cần thiết.

11.Đại hội có nhiệm vụ thông qua các báo cáo tài chính do Hội đồng đệ trình.

12.Tất cả các quyết định cac nghị định tại Đại hội có hiệu lực khi được số đông có mặt biểu quyết.

ĐIỀU V. NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM.

1.     Nhiệm vụ và trách nhiệm của Chủ tịch:

Chủ tịch là người điều hành Hội đồng và có trách nhiệm đối với các vấn đề sau:

a.     Lên kế hoạch, tổ chức điều hành và giám sát tất cả các hoạt động có liên quan hay ảnh hưởng đến AFCM.

b.    Chủ trì các Đại hội và các cuộc họp Hội đồng.

c.     Chịu trách nhiệm về các quyết định đưa ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ dưới quyền hạn được giao phó.

2.     Nhiệm vụ và trách nhiệm của phó chủ tịch.

Phó chủ tịch có nhiệm vụ hỗ trợ chủ tịch trong việc thực thi các nhiệm vụ và tạm thời thay mặt Chủ tịch thực hiện các nhiệm vụ trong trường hợp Chủ tịch vắng mặt.

3.     Bầu chủ trì cuộc họp trong trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch vắng mặt.

Trong trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch vắng mặt phiên họp sẽ bầu một đại biểu làm chủ trì cho cuộc họp.

4.     Nhiệm vụ và trách nhiệm của Tổng thư ký và phó Tổng thư ký

Tổng thư ký có nhiệm vụ sau:

a.     Điều hành hoạt động hàng ngày của AFCM

b.    Chuẩn bi dư đoán ngân sách hoạt động để đệ trình lên hội đồng.

c.     Quản lý hồ sơ về các cuộc Đại hội và các cuộc họp hội đồng của AFCM, và cung cấp các bản copy cho mỗi Hội viên.

d.    Cung cấp các hoạt động và nghị quyết được thông qua tại các kỳ Đại hội và các cuộc họp hội đồng cho các Hội viên trong thời gian sớm nhất.

e.     Duy trì các liên lạc hợp lý với ASEAN-CCI và các cơ quan khác của ASEAN.

f.      Thực hiện và giám sát các quyết định của tất cả các kỳ Đại hội và các cuộc họp hội đồng

g.     Thực hiện các chức năng khác nhằm đảm bảo văn phòng thư ký phục vụ các mục đích của AFCM.

5.     Văn phòng thư ký phải được đặt tại các nước chu nhà.

6.     Nhiệm vụ và trách nhiệm của phó tổng thư ký.

 Phó tổng thư ký có trách nhiệm  giúp đỡ Tổng thư ký trong việc thực hiện các nhiệm vụ của mình và thay mặt Tổng ký vắng mặt.

ĐIỀU VI: TÀI CHÍNH

1.     Chi phí hoạt động của AFCM được lấy từ phí Hội viên do các Hội viên đóng góp. Mức phí đóng góp và mức chi tiêu do hội đồng đưa ra và phải được Đại hội đồng thông qua.

2.     Các khoản tài trợ sẽ được chấp nhận thông qua hội đồng.

3.     Quỹ hoạt động có thể được huy động thông qua các nguồn khác, ví dụ các khoản phí thu từ các hội nghị, chuyên đề, các hội chợ và triển lãm, quảng các và các dự án khác.

4.     Tất cả các quỹ của AFCM do Tổng thư ký quản lý dưới sự chỉ đạo của hội đồng.

5.      

MỘT SỐ SỐ LIỆU VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH XI MĂNG NĂM 2012

MỘT SỐ SỐ LIỆU VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH XI MĂNG NĂM 2012 1. Sản xuất xi măng đạt khoảng 48,00 triệu tấn, giảm gần 5% so với 2011. Tiêu thụ nội địa đạt khoảng 45,20 triệu tấn giảm ~ 8% so với 2011. Sản xuất clinker đạt khoảng 55 triệu tấn. Xuất khẩu đạt khoảng 9 triệu tấn, trong đó xi măng ~ 1,70 triệu tấn, clinker ~ 7,3 triệu tấn. Năng lực sản xuất (công suất thiết kế) khoảng 68,50 triệu tấn, trong đó: 68 dây chuyền lò quay với tổng cstk 67,32 triệu tấn. 13 dây chuyền xi măng lò đứng với tổng cstk 1,18 triệu tấn. Cung vượt cầu quá lớn, nên năm 2012 phải hạn chế sản xuất ở mức 55 triệu tấn (khai thác 82% công suất). 2. Giá đầu vào liên tục tăng, trong khi giá bán xi măng không tăng được mà còn liên tục bị giảm, do sức ép cung lớn hơn cầu. - Giá xi măng Miền Bắc dao động khoảng 900.000đ/t (lò đứng) 1.400.000đ/tấn(xi măng Hoàng Thạch). - Giá xi măng Miền Trung dao động khoảng 850.000đ/t (lò đứng), 1.750.000đ/t (lò quay tại Đắc Lắc, Kon tum). - Giá xi măng Miền Nam dao động khoảng từ 1.350.000đ/t đến 1.700.000đ/t. 3. Thị trường tiêu thụ xi măng năm 2012 được phân bổ như sau: Miền Bắc: 41-46% Miền Trung: 21-25%. Miền Nam: 31-33%. 4. Một số dự báo thị trường xi măng năm 2013. Tiêu thụ nội địa: 45 ÷46 triệu tấn xi măng Xuất khẩu clinker – xi măng khoảng 10 triệu tấn Sản xuất xi măng khoảng 50 triệu tấn Sản xuất clinker khoảng 60 triệu tấn. <chi tiết>
.................................................

NGÀNH XI MĂNG VẬT LỘN VỚI KHỦNG HOẢNG THỪA

Thường trực Hiệp hội xi măng VN trích đăng 2 loạt bài \"NGÀNH XI MĂNG VẬT LỘN VỚI KHỦNG HOẢNG THỪA\" đăng trên Báo Hà Nội mới ra ngày 15/5/2012 và 16/5/2012 như sau:... <chi tiết>
.................................................

TRANG CHỦ  |  GIỚI THIỆU VNCA  |  HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG |  LIÊN KẾT WEBSITE  |  SƠ ĐỒ CHUNG  |  LIÊN HỆ


Copyright 2006 Hiệp Hội Xi Măng Việt Nam. Liên hệ: cemass@fpt.vn